Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik hier

B2 Broekmans Zolder

Molenstraat 19, 3550 Zolder-Centrum
Iedere weekdag van 8.30 tot 19.00 uur & zaterdag tot 18.00 uur
Telefoon: 011 53 70 60

Algemene voorwaarden

Algemeen

De toegang tot deze site van B2 Broekmans Zolder en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden en aan de wetgeving die geldt in België.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere rechten inzake intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, geluiden, software en ander materiaal op deze site berusten bij B2 Broekmans Zolder  Molenstraat 19, 3550 Zolder-Centrum of werden opgenomen met toestemming van de respectieve eigenaars.


Het is u toegestaan deze site te raadplegen en uittreksels ervan te reproduceren door afdrukken, downloaden naar harde schijf of verspreiding onder derden, maar uitsluitend voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de voormelde kennisgeving betreffende het auteursrecht op elk uittreksel wordt overgenomen. Reproducties van delen van deze site mogen in geen geval verkocht of verspreid worden met commerciële bedoelingen; ze mogen evenmin gewijzigd worden of opgenomen worden in enige andere omgeving, publicatie of site, al dan niet op papier of in elektronische vorm, met inbegrip van het doorsturen naar enige andere site. Er wordt geen enkele andere vergunning noch enig ander recht verleend.

Merken

Alle merken die op deze site te zien zijn, zijn ofwel eigendom van B2 Broekmans Zolder of worden als verkoper van deze merken gebruikt in licentie. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk aanwezig op deze site is ten strengste verboden.

Productbeschikbaarheid

Een verwijzing naar een product of dienst op deze site mag niet worden beschouwd als een aanbod om dat product of die dienst te verkopen of te leveren. Voorafgaand aan elke aankoop moeten specifieke inlichtingen worden ingewonnen betreffende de beschikbaarheid en geschiktheid van bepaalde producten of diensten.

Inhoud

De informatie op deze site werd te goeder trouw opgenomen maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Ze mag niet de basis zijn voor specifieke doeleinden en er wordt geen enkele garantie gegeven betreffende haar nauwkeurigheid of volledigheid. Noch B2 Broekmans Zolder noch zijn directieleden of werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site, met inbegrip van - maar niet beperkt blijvend tot - winstderving, onrechtstreekse of incidentele schade of bedrijfsschade.
Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dat gepast achten.

Gekoppelde sites

Op diverse plaatsen op deze site krijgt u mogelijk automatische links aangeboden naar andere Internet sites die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze site. Dat betekent niet noodzakelijk dat B2 Broekmans Zolder banden heeft met die andere sites of hun eigenaars. Hoewel B2 Broekmans Zolder ervan uitgaat dat die andere sites uw belangstelling verdienen, kunnen noch B2 Broekmans Zolder, noch zijn directieleden en werknemers op welke wijze dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor die andere sites of de informatie die zich daarop bevindt; noch deze sites noch de informatie op deze sites werden door B2 Broekmans Zolder geverifieerd of goedgekeurd.